Zastrzeżenia prawne

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.dpsrzetnia.pl  jest DPS w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym DPS Rzetnia są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym DPS Rzetniachronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Spółki lub ich autorów, w szczególności podmiotów ubezpieczeniowych udostępniających własne materiały informacyjne.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego  DPS Rzetnia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym  DPS Rzetnia w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody DPS Rzetnia, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym DPS Rzetnia, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego DPS Rzetnia, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Spółki lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Kancelarii Brokerskiej Kapitał jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody DPS Rzetnia
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody DPS Rzetniana rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Kancelarii Brokerskiej Kapitał poprzez podanie źródła w postaci www.kapitalnybroker.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron  DPS Rzetnia użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. DPS Rzetnia nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności DPS Rzetnia

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. DPS Rzetnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez  DPS Rzetnia wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. DPS Rzetnia ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis WWW zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl - Tworzenie stron internetowych
www.intracom.pl
biuro@intracom.pl
Tel.: +48 32 351 82 50; +48 606 406 274
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24