Procedura przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, bądź jej przedstawiciela ustawowego,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która ubiega się o przyjęcie. 

Procedura przyjęcia:

 

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu
Składa pisemny wniosek o zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej do właściwego Ośrodka miejscem zamieszkania.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie dokumentów wystawi decyzję kierującą i decyzję o odpłatności w Domu Pomocy Społecznej
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie wystawi decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. 

Wpisanie na listę osób oczekujących na przyjęcie

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty: 

  • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
  • Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  • Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
  • Oryginały zaświadczeń o stanie zdrowia.
  • Zgoda Sądu na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.