Całodobowa opieka

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę.

Dom świadczy usługi: w zakresie potrzeb bytowych; usługi opiekuńcze; usługi wspomagające. Pracownicy Domu służą pomocą mieszkańcom we wszystkich podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcom umożliwia się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji, umożliwia się zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia się warunki do rozwoju samorządności wśród mieszkańców.

Zakres usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni uwzględnia potrzeby i możliwości psychospołeczne mieszkańców, i obejmuje w szczególności:

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

 • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,

Usługi opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.;

Usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca Domu,

W zakresie potrzeb zdrowotnych:

 • umożliwia się mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • pokrywa za leki opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zapewnia mieszkańcom :

 • świadczenie pracy socjalnej,
 • możliwość korzystania z punktu bibliotecznego,
 • organizację świąt i uroczystości okazjonalnych.